Enviaments en 24/48h, gratuïts a partir de 50€

Condicions generals de contractació

1. Condicions generals de contractació

La titular del lloc web http://ohanaespaicreatiu.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) és la MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ (en endavant, el “la titular”).

A continuació, es detallen les dades d’identificació de la responsable del lloc web:

 • Titular: Maria Heidi López Hernández

 • NIF: 77311283-A

 • Domicili Social: C/ Mestral, 6A 08512, Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona

 • E-mail: info@ohanaespaicreatiu.com

 • Tel.: 638232320

Les presents “Condicions generals de contractació”, (en endavant, “CGC”) exposades en aquest document, juntament amb l’Avís Legal, regularan la relació contractual de compravenda de serveis entre la persona usuària i la titular del Lloc Web.

L’ús d’aquest Lloc Web i/o l’adquisició de qualsevol dels serveis que ofereix suposa l’acceptació expressa, plena i sense reserves per part de la persona usuària de totes i cadascuna de les CGC recollides aquí, així com de les condicions generals d’ús del Lloc Web.

Aquestes CGC han estat elaborades d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el Reial decret 1906/1999, de contractació telefònica o electrònica , la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i la resta de disposicions d’aplicació.

Per a qualsevol reclamació la titular del Lloc Web posa a disposició de les persones usuàries el correu electrònic següent: info@ohanaespaicreatiu.com.

2. Naturalesa de la botiga virtual

Els serveis de la nostra botiga virtual es destinen a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals la persona usuària ha d’estar legalment autoritzada per actuar-hi.

La persona usuària declara ser més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes CGC en contractar amb la titular del Lloc Web i accepta de forma expressa i sense excepcions, que l’accés al servei de compra i la seva utilització estan sota responsabilitat.

La titular del Lloc Web podrà modificar les CGC, prèvia comunicació a les persones usuàries, per tal de millorar els serveis oferts.

En tot cas, abans de contractar els serveis, es podran consultar les CGC.

3. Operativa del servei de compra

3.1. Inici del servei de compra

Si la persona usuària accedeix per primera vegada al Lloc Web i vol comprar qualsevol curs o taller d’OHANA ESPAI CREATIU, haurà de donar-se d’alta a través del Lloc Web mitjançant la creació d’un compte d’usuari/ària. Per això, la persona usuària haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides i acceptar les presents CGC.

La persona usuària seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer- ne ús diligent, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al titular del Lloc Web la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

3.2. Serveis i preus

La titular del Lloc Web ofereix les persones usuàries tres tipus de serveis:

 1. Cursos Anuals de costura de setembre a juliol. Pagament mensual.

 2. Tallers la Convidada: són tallers monogràfics de costura; i

 3. Bonus de 10 hores de costura.

La persona usuària podrà navegar i conèixer els serveis, preus i característiques dels mateixos de forma lliure i gratuïta.

Els preus de tots els serveis oferts a través d’OHANA ESPAI CREATIU inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

3.3. Selecció del servei

Si la persona usuària selecciona:

 1. El curs anual: Un cop seleccionat el curs anual (onze mesos, de juliol a setembre), el dia de la setmana i horari del mateix, es sol·licitaà una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda, el registre d’usuari/ària i el consentiment de la persona usuària per tractar les vostres dades personals.

  Un cop emplenat el formulari amb les dades de compra, la persona usuària haurà d’emplenar les dades de la targeta, com a únic mètode de pagament, i una casella d’acceptació d’aquestes CGC.

  Per finalitzar el procés, la persona usuària haurà de clicar al boté “Realitza la comanda”.

 2. Tallers la Convidada: Un cop seleccionat el taller es sol·licitarà una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda, el registre d’usuari/ària i el consentiment de la persona usuària per tractar les vostres dades personals.

  Un cop emplenat el formulari amb les dades de compra, la persona usuària haurà d’emplenar les dades de la targeta, com a únic mètode de pagament, i una casella d’acceptació d’aquestes CGC.

  Per finalitzar el procés, la persona usuària haurà de clicar al botó “Realitza la comanda”.

 3. Bonus de 10 hores de costura: Un cop seleccionat el bonus es sol·licitarà una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda, el registre d’usuari/ària i el consentiment de la persona usuària per tractar les dades personals.

  Un cop emplenat el formulari amb les dades de compra, la persona usuària haurà d’emplenar les dades de la targeta, com a únic mètode de pagament, i una casella d’acceptació d’aquestes CGC.

  Per finalitzar el procés, la persona usuària haurà de clicar al botó “Realitza la comanda”.

En tot cas, la titular del Lloc Web informarà la persona usuària, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, sobre totes les característiques, preu, data de contractació del servei contractat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en qualsevol punt de la comanda, ho haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic: info@ohanaespaicreatiu.com.

3.4. Inici de la prestació del servei

 1. Els cursos anuals són presencials. La titular del Lloc Web enviarà un correu electrònic informant sobre: la data d’inici del curs, la data de les sessions següents, tenint en compte el dia i hora de la setmana que ha seleccionat la persona usuària, i tota la informació relativa per emportar a terme el curs.

 2. Els tallers la Convidada són presencials. La titular del Lloc Web enviarà un correu electrònic informant sobre: la data i l’horari del taller i tota la informació relativa per dur a terme el taller.

 3. Els Bonus de 10 hores de costura són presencials. La persona usuària haurà de contactar amb el titular del Lloc Web, per telèfon o correu electrònic, per concertar dia i hora.

3.5. Cancel·lacions i devolucions

 1. Cursos anuals: No es faran devolucions ni abonaments una vegada que el curs ha començat.

  Si el curs es cancel·la setanta-dues (72) hores abans de l’inici del mateix, la titular del Lloc Web tornarà l’import íntegre al número de compte que indiqui la persona usuària.

  Així mateix, la titular del Lloc Web es reserva el dret de cancel·lar el servei contractat si la persona usuària no paga mensualment el curs anual.

 2. Els tallers la Convidada: No es realitzaran devolucions ni abonaments una vegada el taller s’hagi realitzat.

  Si el taller es cancel·la la titular del Lloc Web tornarà l’import íntegre al número de compte que indiqui la persona usuària. Mai no es posarà canviar un taller per un altre.

 3. Bonus de 10: No es realitzaran devolucions ni abonaments una vegada consumit el bonus.

  Si la persona usuària cancel·la la sessió reservada vint-i-quatre (24) hores abans del dia i hora acordat amb la titular del Lloc Web perdrà aquesta sessió.

3.6. Dret de desistiment

La persona usuària del servei, pot exercir el dret de desistiment de qualsevol del servei contractat, sense cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, que es compten a partir de la data en què s’ ha formalitzat. No obstant això, no es podrà exercir el dret de desistiment, si la persona usuària ja ha començat a assistir al curs/taller o fer servir el bonus contractat.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà d’efectuar la sol·licitud corresponent a través del formulari que trobareu a l’Annex I – Dret de desistiment de les presents CGC, i, si fos el cas, tornar els recursos per a l’aprenentatge que hagin estat remesos a la persona que ha contractat el servei. El cost de la devolució dels recursos per a l’aprenentatge serà a càrrec de la persona que ha contractat el curs/taller/bonus.

La titular del lloc web reintegrarà, a la persona usuària que ha contractat el servei, l’import abonat, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, a comptar a partir de la data de recepció de la sol·licitud corresponent. La devolució es farà mitjançant un ingrés a la compte corrent que facilita la persona usuària.

En tot cas, la devolució de l’import està condicionada a la devolució dels recursos per a l’aprenentatge i/o a la confirmació definitiva del pagament per part de la persona que ha contractat el servei.

La persona titular del Lloc Web no assumeix cap responsabilitat per la no execució o el retard en l’execució de qualsevol de les obligacions contrets en virtut de les CGC si aquesta manca d’execució o retard fos conseqüència d’un supòsit de força major o cas fortuït.

3.7. Forma de pagament

La titular del Lloc Web només acceptarà pagaments a través de targeta de crèdit/dèbit.

Els cursos anuals es pagaran mitjançant subscripció de setembre a juliol, carregant-se la quota corresponent mensualment a la targeta que faciliti la persona usuària.

La titular del Lloc Web informa que utilitza Stripe com a processador de pagament. Stripe és una entitat certificada PCI Service Provider Level 1.

La titular del Lloc Web no té accés a dades sensibles relacionades amb el mètode de pagament utilitzat per l’usuari, ni emmagatzema aquesta informació. Només Stripe té accés a aquestes dades per a la gestió de pagaments.

La persona usuària és responsable d’assegurar que les dades de la targeta de crèdit/dèbit estan actualitzades. Podeu comunicar qualsevol canvi enviant un correu electrònic a info@ohanaespaicreatiu.com.

En cas que no es no pugui processar el pagament, la titular del Lloc Web no realitzarà cap servei.

4. Confirmació documental de la contractació

Un cop finalitzada la vostra petició de comanda i acceptades les presents CGC, la titular del Lloc Web us remetrà via telemàtica a través del vostre correu electrònic justificació de la contractació efectuada.

5. Força major

S’entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) els talls en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o talls a la recepció, obtenció o accés als diferents serveis per part d’aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin dur a terme els serveis i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per la titular del Lloc Web, (vii) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl·lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus , (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.

6. Servei de suport i atenció a la persona usuària del servei

Per a qualsevol cosa que vulgui comunicar sobre la prestació del servei, així com aclarir els dubtes o incidències amb el servei contractat, la persona usuària pot enviar un correu electrònic al compte de correu: info@ohanaespaicreatiu.com.

7. Propietat intel·lectual

La persona usuària del servei no obté cap llicència ni autorització per a la utilització de la informació o contingut generat per la prestació del servei ni sobre cap dret relacionat amb això, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, més enllà de l’ús estrictament necessari per a complir amb l’objecte d’abast del servei contractat.

L’acceptació de les CGC implica el seu compromís de compliment. La persona titular del Lloc Web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als serveis i a la informació en ella continguda, en qualsevol moment, en el supòsit de detectar o tenir indicis raonables de no utilitzar la informació, documentació i la resta dels seus continguts del servei conformement a la seva finalitat objecte del contracte, de manera diligent, lícit i concorde a les condicions generals i els bons costums.

8. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

La titular del Lloc Web està subjecta a la legislació espanyola de protecció de dades pel que fa a la recopilació i processament de dades personals. Per a més informació, la persona usuària pot consultar la Política de Privacitat.

9. Llei aplicable

Aquestes CGC s’interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola.

L’acceptació d’aquestes CGC per part de la persona usuària és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. La persona usuària declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals d’accés i ús dels diferents serveis.

Annex I: Dret de desistiment

A l’atenció de:

 • Nom: Maria Heidi López Hernández
 • NIF: 77311283-A
 • Domicili Social: C/ Mestral, 6A 08512, Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona
 • E-mail: info@ohanaespaicreatiu.com

Dades del servei a desistir:

 • Núm. comanda:
 • Data comanda:
 • Data de contractació del servei:
 • Descripció del servei:

Dades del consumidor/persona usuaria:

 • Nom:
 • NIF:
 • Domicili:
 • Població:
 • Telèfon:
 • Correu electrònic:

Dret de desistiment

En virtut del que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el consumidor té dret a desistir del contracte subscrit a distància (per telèfon, internet, correu postal, fax, al seu domicili, etc.) en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la subscripció del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, el consumidor haurà de notificar la decisió de desistir del contracte. Podeu utilitzar aquest model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori. L’usuari també té l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment

o qualsevol altra declaració inequívoca adjuntant el document i enviant-lo a info@ohanaespaicreatiu.com. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada pel consumidor abans que venci el termini corresponent. La devolució de l’import total del preu pagat sense retenció de cap despesa.

Data de la sol·licitud:
Signatura del consumidor/usuari:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar les sol·licituds de contacte enviades per impartir un taller a OHANA ESPAI CREATIU.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar les sol·licituds de contacte enviades a través del formulari de la web.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar el perfil de l’àrea personal de la persona usuària i l’accés a les funcionalitats del Lloc Web.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat